Anställa utländska studenter i Sverige

Utländska studenter och arbetstillstånd i Sverige

Utländska studenter som studerar i Sverige har rätt till att arbeta på sina studentvisum. Det betyder att du kan anställa studenter som kommer från länder utanför Europa och som studerar i Sverige, utan att ansöka om ett nytt tillstånd.

Men, vad händer när tillståndet går ut? Om du vill att de ska fortsätta att arbeta för dig i Sverige, behöver de ansöka om ett nytt tillstånd. Det finns två olika alternativ att välja mellan.

Studenten söker arbetstillstånd

Det första alternativet som också är bäst för studenten själv är att den nya arbetsgivaren söker ett arbetstillstånd. Förutsättningen för arbetstillståndsansökan är att studenten har tagit minst 30 högskolepoäng (hp) vid ett godkänt universitet. Ansökan måste skickas in innan studentvisumet går ut, för att studenten ska ha rätt att stanna kvar i Sverige och arbeta under tiden. 

För dig som arbetsgivare innebär det i princip samma villkor som vid ansökan av arbetstillstånd för en person som kommer till Sverige.

Jobseeking visa

Det andra alternativet är ett jobseeking visa som studenten söker själv innan studentvisumet gått ut. Det är ett tillstånd som låter dem söka jobb efter avslutade studier. Med tillståndet är studenten varken bunden till arbetsgivare eller roll. Nackdelen för studenten är att tiden med jobseeking visa inte räknas mot PUT (permanent uppehållstillstånd). Dessutom finns ett krav att studenten avslutat sin utbildning och tagit de poäng som krävs.

Företaget ansöker om arbetstillstånd

Om du som arbetsgivare bestämmer dig för att söka arbetstillstånd för en student du vill anställa eller har anställt, är det viktigt att tänka på följande:

 • Annonsera ut tjänsten på Arbetsförmedlingens platsbank i minst 10 dagar om det är en ny tjänst och studenten inte börjat. Om studenten redan jobbar hos dig, räknas det till pågående anställning och då krävs ingen annonsering.
 • Underrätta Skatteverket om du inte redan gjort det. Detta ska göras senast den 12:e i månaden efter att studenten börjat jobba hos dig. 
 • Teckna försäkringar så att de gäller från första anställningsdagen. 

Anställa utländsk student som har jobseeking visa

Om man vill anställa en utländsk student som har ett giltigt jobseeking visa, behöver man som arbetsgivare vara uppmärksam på att detta tillståndet inte går att återkalla. Ett arbetstillstånd kan endast beviljas om tiden för aktuellt jobbseeking visa ha gått ut. För att undvika ett glapp mellan ett tillstånd till ett annat (från jobseeking visa till arbetstillstånd), måste därför ansökan om arbetstillståndet skickas in innan visumtillståndet löpt ut. Om inte, har studenten inte rätt att vara kvar i Sverige och får inte arbeta under handläggningstiden. 

För dig som arbetsgivare gäller dessutom att tjänsten annonseras ut på Platsbanken (om studenten inte redan är anställd sedan en tid tillbaka). Dessutom måste du erbjuda arbetsvillkor enligt kollektivavtal: det vill säga marknadsmässig lön och fullt försäkringsskydd.

Tillstånd för trainees och praktikanter

Tillstånd för trainees och praktikanter är inte riktigt så enkla som man skulle kunna tro. För tredjelandsmedborgare finns två olika alternativ för att söka tillstånd som trainee.

Det ena alternativet innebär att en ansökan görs genom en av följande organisationer:

 • AIESEC
 • IEAESTE
 • JUF
 • SACCUSA

Det andra alternativet innebär att ansöka om ett tillstånd där en trainee är knuten till en högre utbildning. Tillståndet kräver då att anställningen har anknytning till utbildningen. Dessutom måste sökanden ha avklarat en bachelor, alternativt läsa en bachelor där praktik i Sverige är en del av utbildningen.

Villkor för anställning och tillstånd

Företaget måste också erbjuda en heltäckande sjukförsäkring, de vanliga obligatoriska försäkringarna och en lön som ligger över minimilönen för yrket. Ingen trainee får jobba gratis och minimilönen beror på vilken ssyk-kod som anges för anställningen. Handläggningstiden är cirka 1-3 månader. I avtalet som tecknas med traineen ska det också framgå vilka arbetsuppgifter hen ska ha, och vilken handledning som erbjuds. 

Annons på Platsbanken

Tänk på att för trainees och praktikanter måste positionen annonseras ut på Platsbanken i 10 dagar för att ansökan om arbetstillstånd ska kunna godkännas. Att endast lägga ut en annons på hemsidan eller LinkedIn räcker inte. 

Anställningskontrakt för utländska studenter

Ett anställningskontrakt är obligatoriskt för alla ansökningar om arbetstillstånd. För ett giltigt anställningskontrakt krävs att: 

 • Jobbtiteln stämmer överens i alla dokument – i annonsen på platsbanken, såväl som i anställningskontraktet och anställningsintyget
 • Det är signerat – digitala signaturer godkänns (om de är verifierade)
 • Kontraktet tidigast signeras när annonsen varit publicerad på Platsbanken i ett minimum av 10 dagar
 • Kontraktet signeras av båda parter

Kontrakt för utländska trainees

För tillstånd som trainee behöver kontraktet även innehålla:

 • Information om praktikens innehåll. Praktiken ska ha som syfte att en trainee tillgodogör sig kunskaper och praktiska erfarenheter i en yrkesmiljö. Beskrivning av praktikens innehåll, vad målet är, och vilka utbildningsinslag som innefattas ska inkluderas. Man behöver ange om praktiken utförs hos en arbetsgivare, myndighet eller annan organisation i Sverige.
 • Information om tjänstgörings- och handledningsförhållanden. Beskrivning av vad som tillämpas vid praktiken. Vad praktikanten ska göra och vilken handledning hen får i arbetet.

Skärpta krav för utländska talanger

Tidigare har ett anställningserbjudande ansetts som ett bindande erbjudande för en talang. I juni 2022 skärpte Migrationsverket kraven då det framkommit att ett flertal internationella talanger hade anlänt till Sverige och på plats upptäckt att de inte alls skulle få den lön som de först blivit utlovade. Anställningsvillkor för internationella talanger måste ligga helt i linje med nivåerna motsvarande ett kollektivavtal, detta gäller även för trainees. 

Observera att det är ett brott att inte informera Migrationsverket ifall villkoren skulle ändras. 

Provanställning för studenter från utlandet

En provanställning kan komma att skapa problem både för dig och för din nya talang. Den begränsar giltigheten av det första arbetstillståndet – man får bara tillstånd för samma period som provanställningen. Det här kan bli särskilt svårt om talangen har med sig sin familj och partnern kanske inte får jobba under tiden. Om provanställningen är kortare än sex månader kan det medföra ytterligare problem.

Svårigheter vid provanställning kortare än ett år

För tillstånd som är kortare än ett år ser vi fler nackdelar, eftersom man inte får personnummer om studenten inte har personnummer sedan tidigare:

 • Begränsad tillgång till sjukvård och till en högre kostnad. 
 • Svårigheter att öppna ett full-service bankkonto. 
 • Problem att teckna hyresavtal, ibland kan det krävas att du som arbetsgivare skriver under. 
 • Svårt att registrera barn i förskola, det är väldigt dyrt och svårt att få plats.
 • Svårigheter att registrera sig i Försäkringskassan.

Det innebär att för en familj som kommer från ett icke-EU land, så kommer din nya talang att komma till rätta, börja sin introduktion och börja arbeta. Partnern kommer dock att ha problem att hitta arbete utan personnummer och om det finns barn i familjen finns det begränsade möjligheter för dem att registreras i förskolan. 

Svårigheter att försörja sig vid kortare provanställning

Om tillståndet är giltigt för en ännu kortare period – mindre än sex månader får din talang inte arbeta under handläggningstiden vid en förlängningsansökan. Talangen får vara kvar i Sverige men har inte rätt att arbeta förrän ansökan har godkänts. Det här blir väldigt dyrt, både för dig som arbetsgivare och för din talang som måste vänta i Sverige utan möjlighet att försörja sig. Den medföljande partnern får inte arbeta alls.

Lösningar för provanställning för talanger från utlandet

Vill ni ändå behålla provanställningen så finns det sätt att se till att tillståndstiden blir åtminstone sex månader. Hör med oss, så hjälper vi er med rätt formulering för kontraktet.

Obligatoriskt med försäkringar

Det är obligatoriskt att teckna försäkringar för din nya talang från anställningens första dag och de är obligatoriska även om man är under 25 år. Försäkringar som ska tecknas är:

 • Sjukförsäkring (inkomstbortfall)
 • Livförsäkring
 • Trygghetsförsäkring
 • Tjänstepensionsförsäkring

Konsekvenserna om arbetsgivaren missat försäkringarna kan vara ett negativt beslut på nästkommande ansökan, din talang deporteras och den anställande chefen kan straffas. Ditt företag kan också förlora sitt goda anseende hos Migrationsverket och i förlängningen till och med riskera certifieringen för fast-track. 

Undvik kompetensutvisning av utländska talanger

Självklart kan det bli lite fel ibland och det här är anledningen till att vi haft så många kompetensutvisningar. Vi på Nimmersion är experter på immigrationshantering, om du berättar för oss om problemet i tid, kan vi i regel hjälpa dig med damage control. Låt oss veta så fort du själv får reda på att ett misstag skett och att ni riskerar att förlora en utländsk talang, det ökar chanserna att allt går bra. Kontakta oss!

Kontakta oss