Allt du som arbetsgivare behöver veta om ICT-tillstånd

ICT-tillstånd gäller för medborgare i länder utanför EU/EES och Schweiz som klassas som chefer, specialister och praktikanter. Ett ICT-tillstånd kan innebära stora fördelar för dig som arbetsgivare, då det ger dina anställda i länder utanför Sverige möjlighet att resa in, vistas och arbeta i svenska företag som ingår i samma koncern som värdföretaget. Tack vare ett ICT-tillstånd kan du snabbt flytta kompetens mellan olika länder – något som bidrar till att skapa en både attraktiv och mångkulturell arbetsplats. I den här artikeln kartlägger vi vad du som arbetsgivare behöver veta om ICT-tillstånd och när det är bättre att välja det framför ett vanligt arbetstillstånd. 

Så fungerar processen

I dagsläget granskar Migrationsverket samtliga ansökningar om arbetstillstånd för att avgöra om de ska klassas som ansökningar om ICT-tillstånd eller som vanliga arbetstillstånd. Om ansökningen faller under kategorin ICT-tillstånd kommer den att behandlas av en annan enhet hos Migrationsverket. För dig som arbetsgivare är det bra att känna till att ansökningar om ICT-tillstånd alltid behandlas inom 90 dagar från det att en komplett ansökan tagits emot och registrerats, till skillnad från vanliga arbetstillstånd där processen kan bli betydligt mer utdragen.

 

Hur länge varar ett ICT-tillstånd?

En praktikant kan få ICT-tillstånd i ett år, medan chefer och specialister kan få treåriga tillstånd. När tiden för ICT-tillståndet gått ut kan din medarbetare ansöka om ett vanligt arbetstillstånd, och efter 48 månader – vilket kan innebära en kombination av ICT-, och vanliga arbetstillstånd – kan din medarbetare ansöka om permanent uppehållstillstånd. Om man vill gå från ICT efter de tre åren så måste man bli lokalanställd.

 

Vad gäller för dina anställda som har familj?

Familjen kan vara en viktig faktor för att överväga en flytt. Om någon av dina anställda beviljats ICT-tillstånd och vill ta familjen med sig till Sverige, är det möjligt att ansöka om uppehållstillstånd under samma tid som ICT-tillståndet gäller. För att klassas som familj behöver ansökan gälla personens partner, det vill säga sambo, make/maka eller registrerad partner, och personens eller partnerns ogifta barn under 18 år. För att familjen ska beviljas uppehållstillstånd behöver den anställda också kunna försörja både sig själv och sin familj.

 

Chefer, specialister och praktikanter kan få ICT-tillstånd

Tack vare ICT-tillstånd kan du på ett enkelt och smidigt sätt förflytta medarbetare som är chefer, specialister eller praktikanter. Ökad rörlighet mellan olika länder gör ditt företag till en attraktiv arbetsgivare, samtidigt som det blir lättare att internrekrytera och dra nytta av all kompetens som finns inom koncernen.

 

ICT-tillstånd för chefer

För att klassas som chef när det kommer till att få ICT-tillstånd behöver den anställda personen inneha en ledande ställning, i första hand leder företagets administration och arbetar under samt får vägledning av företagets styrelse, aktieägare eller motsvarande. Det kan till exempel vara personer som leder värdföretaget eller en avdelning inom värdföretaget, och som har till uppgift att kontrollera arbete som utförs. Personen behöver också ha behörighet att anställa och avskeda medarbetare, och att vidta andra åtgärder kopplade till personalfrågor.

 

ICT-tillstånd för specialister

För att den anställda ska kunna få ICT-tillstånd i egenskap av specialist, behöver personen ha specialkunskaper som är viktiga för företagets verksamhet, teknik och förvaltning. Förutom kunskaper som är specifika för just värdföretaget, tittar Migrationsverket också på om personen har en hög kvalifikationsnivå och yrkeserfarenhet för en typ av arbete eller verksamhet som kräver särskilt kunnande. Det är även viktigt att personen har en officiellt godkänd yrkestillhörighet i de fall där det är aktuellt.

 

ICT-tillstånd för praktikanter

ICT-tillstånd ger också dina praktikanter större möjlighet att förflytta sig och få lära sig mer om olika delar av verksamheten. En praktikant kan få ICT-tillstånd om personen har en universitets- eller högskoleexamen, förflyttas internt för karriärutveckling, eller för att skaffa sig utbildning i affärsteknik eller affärsmetoder. Du behöver också se till att praktikanten får lön under förflyttningen.

 

Rörlighet inom EU

ICT-tillstånd ger dina anställda ökade möjligheter att röra sig inom EU. Om du har en anställd som redan beviljats ett ICT-tillstånd av en annan EU-stat men ska arbeta i Sverige kan personen få ett ICT-tillstånd för rörlighet för vistelse. Detsamma gäller för medarbetare som beviljats ICT-tillstånd i Sverige och som önskar förflyttning till ett annat EU-land. Tillståndet för rörlighet för vistelse gäller i högst 90 dagar under en 180-dagarsperiod. Företaget behöver också vara en enhet som tillhör samma företag, eller ett företag inom samma koncern som det företag där medarbetaren arbetar. Om din medarbetare vill förlänga sin vistelse utanför Sverige finns det möjlighet att ansöka om ICT-tillstånd för rörlighet för längre vistelse.

 

Det här behöver Migrationsverket från dig som arbetsgivare:

 • Lämna information om anställningen.
 • Erbjud en ersättning som är på minst samma nivå som svenska kollektivavtal eller vad som är brukligt inom yrket eller branschen.
 • Erbjud anställningsvillkor som är på minst samma nivå som för arbetstagare som är utstationerade i Sverige.
 • Erbjud en anställning som ger din anställd möjlighet att försörja sig.

 

Checklista för dina anställda som vill söka ICT-tillstånd:

 • Personen har ett giltigt pass (om passet är på väg att gå ut bör det förlängas eftersom det inte går att få tillstånd för längre tid än passet är giltigt).
 • Personen ska tjänstgöra som chef, specialist eller praktikant i mer än 90 dagar hos företaget i Sverige, samt uppfyller de yrkeskvalifikationer och erfarenheter som krävs för uppdraget som chef eller specialist, alternativt ha den utbildning som krävs för en praktiktjänstgöring.
 • Att ett anställningsavtal från arbetsgivaren utanför EES-området som rör anställningen i hemlandet finns på plats. Praktikanter måste också skicka in ett praktikantavtal för praktiken i Sverige.
 • Din medarbetare har varit anställd i minst tre månader utan uppehåll vid tidpunkten för förflyttning inom företaget.
 • Efter förflyttningens tid ska personen kunna överflyttas till ett företag i ett land utanför EU som tillhör samma företag, eller till ett företag inom samma koncern.
 • Medarbetaren kan styrka behörigheten att få utöva yrket i Sverige om förflyttningen avser ett reglerat yrke.

 

Detta behöver ingå i anställnings- eller praktikantavtalet:

 • arbetsgivarens namn och adress utanför EES-området
 • arbetstagarens namn och adress
 • när anställningen utanför EES-området påbörjades
 • orten där arbetet/praktiken utförs
 • en kort beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter
 • lön och andra löneförmåner
 • arbetstagarens yrkesbenämning eller tjänstetitel (gäller ej praktikanter)

Se också till att avtalet är översatt till svenska eller engelska.

 

Glöm inte att teckna försäkringar

Försäkringar kan vara lätta att glömma bort i processen, och du som arbetsgivare behöver se till att teckna rätt försäkringar åt din medarbetare som beviljats ICT-tillstånd. Migrationsverket rekommenderar att du tecknar trygghetsförsäkring vid arbetsskada, tjänstepensionsförsäkring, sjukförsäkring och livförsäkring.

 

Vi på Nimmersion har lång erfarenhet inom allt som rör omlokalisering av personal och hjälper dig gärna med allt du behöver när det kommer till ICT-tillstånd för dina anställda. Du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om det är något du behöver hjälp med eller undrar över.

Kontakta oss